Kategóriák

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Ön által megadott adatokat  az Allyouneed Kft. kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. futárszolgálat, aki az Allyouneed Kft.-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el.

Az információk tulajdonjoga 
Kijelentjük, hogy az Allyouneed Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.aun.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.
 

A szolgáltató neve: Allyouneed Kft.
A szolgáltató székhelye:1085 Budapest József Krt. 69
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: aunshop1@gmail.com
A szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-192337
A szolgáltató adószáma: 24970938-2-42
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: 
A szolgáltató telefonszáma: 30 366 6906
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-88541/2015
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató neve: MediaCenter Hungary Kft.
A tárhely-szolgáltató címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
A tárhely-szolgáltató weboldala: www.mediacenter.hu

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Allyouneed kft

(székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.)

 

1. Jelen szabályzat célja

A Allyouneed kft (székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.) mint adatkezelő a jelen szabályzat útján tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat (a továbbiakban: „felhasználó”) a bebibolt.hu honlappal kapcsolatban a Allyouneed kft által kezelt személyes adatokról, az adatkezelési gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Allyouneed kft mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Allyouneed kft fenntartja magának a jogot jelen szabályzat mindenkori egyoldalú megváltoztatására, módosítására. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

A Allyouneed kft elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Allyouneed kft a személyes adatokat bizalmasan a vonatkozó jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzatnak megfelelően kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Amennyiben kérdése merülne fel jelen szabályzathoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, a level@bebibolt.hu e-mail címre és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Allyouneed kft az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné társaságunkat, a level@bebibolt.hu e-mail címen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Név: Allyouneed kft

Székhely: 1085 Budapest, József krt. 69

Cégjegyzékszám: 01-09-192337

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 24970938-2-42

Telefonszám: +36 (30) 3666906

E-mail: level@bebibolt.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:

 

3. Fogalmak

 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 •  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 • IP cím: az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

  4. A kezelt személyes adatok köre

  4.1 Regisztráció során megadandó, valamint online rendeléshez kapcsolódó személyes adatok

  A honlapon működő webáruházban történő vásárlással, illetve az ehhez szükséges regisztrációval összefüggésben a Allyouneed kft a következő adatokat kezeli: felhasználónév, név (vezeték- és keresztnév), jelszó, e-mail cím, telefonszám, szállítási adatok (szállítási név és cím), számlázási adatok (számlázási név és cím), korábbi és jelenlegi rendelések összege, tartalma, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

  A Allyouneed kft a felhasználó által a regisztráció során vagy ezt követően írásban, szóban vagy bármely más módon szolgáltatott, illetve egyéb úton a Allyouneed kft birtokába került, e körbe eső személyes adatot a Allyouneed kft az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása, a felhasználó és a Allyouneed kft között a honlapon forgalmazott termékekre vonatkozóan létrejött szerződésből eredő jogosultságok érvényesítése és kötelezettségek teljesítése, továbbá a vonatkozó számviteli és adójogi szabályoknak való megfelelés céljából, kockázatelemzési és -mérséklési célból, illetve a célból kezeli, hogy a Allyouneed kft a felhasználót az általa nyújtott szolgáltatásokról közvetlenül tájékoztassa.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

  Az adatok törlése és módosítása: a felhasználó bármikor jogosult személyes adatai törlését és módosítását kezdeményezni profiljával belépve vagy az adatkezelő jelen szabályzatban feltüntetett elérhetőségein.

  Az adatkezelés időtartama:

  Az adatok a megrendelés teljesítését követő 5 éven belül törlésre kerülnek.

  4.2 Hírlevél

  Amennyiben a felhasználó kéri, és megadja e-mail címét, úgy a Allyouneed kft változó időközökben hírlevelet küld a felhasználónak. E funkcióval összefüggésben a Allyouneed kft a következő adatokat kezeli: a felhasználó nevét (vezetéknév és keresztnév), e-mail címét, nem kötelezően kitöltendő adatként irányítószám és város, születési év és telefonszám.

  Ezen adatokat a Allyouneed kft a termékkínálatáról, akcióiról, promócióiról való tájékoztatás, marketing, üzletszerzés, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

  A feliratkozás során megadott adatokat a Allyouneed kft a hírlevélre való feliratkozástól kezdődően kezeli. A felhasználó a hírlevélről bármikor indoklás nélkül leiratkozhat. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat az adatkezelőnek küldött e-mail formájában is. A leiratkozás után a Allyouneed kft a kezelt adatokat haladéktalanul törli a nyilvántartásából.

  4.3 Honlaplátogatás

  A honlap minden látogatása során a Allyouneed kft rögzíti a honlapra látogató felhasználó IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját, a megtekintett oldal címét, valamint a felhasználó böngészőjének és operációs rendszerének típusát. A honlap kódja adott esetben külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat, amely a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független vizsgálatát és auditálását végzik.

  A jelen pontban említett személyes adatokat a Allyouneed kft technikai okból, a felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése, és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

  4.4 Kapcsolatfelvétel, panaszkezelés írásban

  Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet a Pekido Kft-vel.

  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, a felhasználó és az adatkezelő jogainak érvényesítése, a fogyasztói igények elintézése, az utólagos bizonyíthatóság.

  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

  A kezelt személyes adatok köre: az érintett által megadott személyes adatok. Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Allyouneed kft a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.

  Az adatkezelés időtartama: amennyiben írásban, vagy e-mailen üzenetet küld részünkre, az üzenetet legfeljebb 5 évig őrizzük meg.

  Amennyiben a kapcsolatfelvétel fogyasztói panasznak minősül a Allyouneed kft a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel és azt a panasz másolatával 5 évig megőrzi a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény17/A. § (7) bek. alapján.

  4.5 Technikai adatok

  A Allyouneed kft a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 • változatlansága igazolható (adatintegritás);

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  A Allyouneed kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

  A Allyouneed kft olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

  A Allyouneed kft az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

  4.6 Cookie-k (Sütik)

  4.6.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 • megkönnyítik a weboldal használatát;

 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

  A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  A Allyouneed kft a honlap használata során adott esetben az alábbi célok érdekében helyez el cookie-t a felhasználó számítógépén: online rendelés technikai elősegítése; regisztráció, belépés technikai segítése; a webhelyek egyéni igények szerinti alakítása, személyre szabott hirdetések megjelenítése (Pl. Google Adwords remarketing), a webhelyek használatának követése, adatbiztonság.

  4.6.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

  Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a bebibolt.hu webáruházat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéség tart, a böngésző bezárásával a süti e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  4.6.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

  A bebibolt.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a bebibolt.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig, kosár tartalom cookie esetén 30 napig, statisztikai cookie esetén legfeljebb 10 évig tart.

  Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

  5. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja és időtartama

  5.1.      Általános adatkezelési irányelvek

  A Allyouneed kft tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat.

  Felhívjuk a Allyouneed kft részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

  Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

 • a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.) szóló 2017. évi LIII. törvény;

 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.).

  A Allyouneed kft a weboldal teljes körű használata, pl.: szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés céljából kezeli a felhasználók személyes adatait.

  Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az ügyfél kérésére, a regisztráció törlésével azonnal, kivéve a számviteli bizonylatok esetében (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat).

  6. Az adatok fizikai tárolási helyei

  A felhasználó személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

  A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a bebibolt.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Allyouneed kft fér hozzá.

  7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

  A Allyouneed kft az általa kezelt személyes adatokat átadhatja:

 • azoknak, akik a Allyouneed kft megbízása alapján a számlázást, a követelések kezelését, a forgalmazás kezelését végzik, ideértve az esetleges perek vagy egyéb eljárásokkal összefüggésben a Allyouneed kft jogi képviselőjét is;

 • a Allyouneed kft könyvelését végző ABACUS-MEG Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1052 Budapest, Piarista utca 4. 2. em.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszáma: 01 09 717099; Adószáma: 13066921-2-41) részére;

 • a Allyouneed kft könyvizsgálatát végző "ÁZSIÓ 95" Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sziget utca 39. fszt. 3.), nyilvántartja a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszáma:  07 09 006535) részére;

 • számlázási és forgalmazási jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek (pl. bíróságok, választottbíróságok) részére;

 • a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak.

  A Allyouneed kft a felhasználó személyes adatait a honlap üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben és módon, a honlap üzemeltetése és/vagy karbantartása céljából a felhasználó személyes adatait az alábbi adatfeldolgozóknak továbbítja:

 • a Google Inc. és a Google csoportba tartozó más vállalatok részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is;

 • a Facebook Inc. részére, akár küldföldre (azaz harmadik országba) is.

  A Allyouneed kft a felhasználó személyes adatait emellett az alábbi adatkezelőknek továbbítja, a honlapon tett megrendelések, vásárlások teljesítése, illetve a honlapon keresztül nyújtott vagy hirdetett szolgáltatások nyújtása, teljesítése céljából:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; nyilvántartja a  Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszáma: 13 09 111755; Adószáma: 12369410-2-44).

  A személyes adatokat továbbá az adatkezelő munkatársai kezelhetik a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

  8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

  8.1 Tájékoztatáshoz való jog

  A Allyouneed kft megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

  8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

  8.3 Helyesbítés joga

  Az érintett kérheti a Allyouneed kft által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, valamint a hiányos adatok kiegészítését.

  8.4 Törléshez való jog

  Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Allyouneed kft indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett kérésére a Allyouneed kft korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

  8.6 Adathordozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

  8.7 Tiltakozás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

  8.9 Visszavonás joga

  Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  8.10 Bírósághoz fordulás joga

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

  Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

  Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

  Telefon: +36 1 391 1400

  Fax: +36 1 391 1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Honlap: http://www.naih.hu

  9. Egyéb rendelkezések

  Az adatkezelés jogalapja a felhasználó önkéntes és tevőleges hozzájárulása az adatkezeléshez.

  A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit, és hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

  A felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

  A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt az Pekido Kft-t nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Allyouneed kft a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

  A felhasználó tudomásul veszi, hogy személyes adatainak kezeléséhez (ideértve a továbbítást és a feldolgozást is) adott hozzájárulása a megrendelések, vásárlások, illetve a holnapon keresztül nyújtott vagy hirdetett egyéb szolgáltatások teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A felhasználó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához, vagy feldolgozásához adott hozzájárulását részben vagy egészben visszavonja vagy módosítja, úgy rendeléseinek, vásárlásainak teljesítése, illetve az egyéb szolgáltatások nyújtása lehetetlenné válhat, és a felhasználót ennek következtében érő valamennyi kárért kizárólag a felhasználó felel. A Allyouneed kft e károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

  E szabályzatban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

  Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Pekido Kft-t mint adatkezelőt.

  A Allyouneed kft a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

   

  Budapest, 2018. május 25.

  Allyouneed kft